VAD ÄR DÖVBLINDHET?

Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning. En person med dövblindhet kan inte med synen kompensera bristen på hörseln eller låta hörseln kompensera bristen på synen.


BÄRANDE DOKUMENT:

Regering och riksdag har angett två av de nationella målen för den svenska handikappolitiken är full delaktighet och jämlikhet. Dessa båda mål är till och med inskrivna i Regeringsformen 1 kap 2 § genom ett tillägg 2002. i den nationella handlingsplanen sägs också att det handikappolitiska arbetet ska inriktas särskilt på att skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

I FN’s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning erkänns betydelsen av principerna i FN’s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.

I nordiska definitionen av dövblindhet som antogs 2007 står att dövblindhet begränsar dessa personers aktiviteter och inskränker full delaktighet i sådan grad att omgivningen och samhället behöver underlätta med specifika serviceinsatser, miljömässiga förändringar och/eller tekniska lösningar.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är det landstingets ansvar att erbjuda vardagstolkning.

Landstingets ansvar att erbjuda tolk skrevs in i Hälso- och sjukvårdslagen 1994. I HSL 3 b § punkt 3 står: ”Landstinget ska erbjuda… tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.”

I Prop 1992/93: 159 beskrivs vardagstolkning på följande sätt: ”Syftet är att ge döva m.fl. grupper som är beroende av tolk i sin vardag möjlighet att ge och ta emot information, påverka, kunna förmedla sina synpunkter och därmed själva få inflytande över sina liv.”

FSDB’s styrelse antog 2 april 2008 följande definition av dövblindtolkning:
Dövblindtolkning är en förutsättning för att personer med dövblindhet ska kunna uppnå full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande på alla områden i samhället.
Dövblindtolkning är förmedling av både syn- och hörselintryck till personer med dövblindhet. Detta sker genom tre helt integrerade delmoment. Dessa delmoment är tolkning av vad som sägs, syntolkning och ledsagning.
Dövblindtolkning ges med de tolkmetoder, när och i den omfattning, som personer med dövblindhet önskar.